Privacybeleid van Cultuurplatform Rhenen

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Cultuurplatform Rhenen verwerkt van haar bestuursleden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je deelneemt in of namens het bestuur van Cultuurplatform Rhenen, deelneemt aan evenementen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Cultuurplatform Rhenen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te laten verwerken.
Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Eindverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Cultuurplatform Rhenen. Zie contactgegevens op de website.

2. Welke gegevens verwerkt Cultuurplatform Rhenen en voor welk doel

Cultuurplatform Rhenen is een in het openbaar werkende organisatie, van nature gericht op het in contact brengen van mensen met elkaar. In haar promotie en reportages van evenementen zijn vaak in beeld en geluid aanwezigen herkenbaar.
2.1       In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt in onze cultuurkaart. Daarvoor kun je jezelf aanmelden. Alleen dan worden je gegevens gebruikt. In deze kaart registreren we de volgende gegevens:
a) voor- en achternaam, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummers en/of e-mailadres(sen)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts en culturele sector waarin je actief bent.
2.2       Cultuurplatform Rhenen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.
a)         je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over en deelname aan evenementen. Tevens worden deze gegevens gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Cultuurplatform Rhenen.
b)         Het Cultuurplatform Rhenen registreert geen bank- of betalingsgegevens, anders dan die nodig zijn voor ontvangst van betalingen en controle daarvan.

E-mail berichtgeving

Cultuurplatform Rhenen gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief te sturen met informatie over activiteiten, diensten en andere wetenswaardigheden van Cultuurplatform Rhenen. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mail of door een bericht aan de Cultuurcoördinator

Publicaties

Het Cultuurplatform Rhenen doet aan promotie via website, Facebook, folders en brochures. Deze promoties gaan vaak gepaard met afbeeldingen van culturele uitingen, vaak met kunstwerken en of makers daarvan. Met het registreren in de cultuurkaart houd je er rekening mee dat je op deze publicaties mogelijk in beeld wordt gebracht.

Bij de voorbereiding van deze materialen zal het Cultuurplatform Rhenen waar mogelijk toestemming voor plaatsing vragen. Mocht je onverhoopt toch een publicatie niet wensen, neem dan contact met de secretaris van Cultuurplatform Rhenen.

Mocht je als bezoeker geen prijs stellen op deze publicatie, wend dan tot de secretaris van het Cultuurplatform Rhenen.

3. Bewaartermijnen

Cultuurplatform Rhenen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname. Je bepaalt zelf of je wel of niet in de cultuurkaart wordt opgenomen. Als je opzegt, worden je gegevens hieruit weggehaald.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Cultuurplatform Rhenen] passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     De gegevens van de cultuurkaart zijn in beheer bij de Cultuurcoördinator. Deze maakt voor opslag van gegevens gebruik van haar lokale systeem en waar nodig van in de markt bekende cloud-toepassingen. De toegangsrechten voor die centrale opslag worden in het bestuur van het Cultuurplatform in overleg bepaald.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

D.m.v. een mail kunnen je gegevens in de cultuurkaart worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Cultuurplatform Rhenen zal je verzoek in behandeling nemen en je z.s.m. hierover informeren.

5.2     Gegevens van die cultuurkaart worden alleen voor eenmalig gebruik ter beschikking gesteld t.b.v. de organisatie van een evenement of contactlegging aan bestuurs- of werkgroepleden.

De gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld en zullen ook niet voor commerciële doeleinden worden aangewend.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, of indien je klachten hebt over de wijze waarop Cultuurplatform Rhenen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris van het Cultuurplatform Rhenen.

5.3     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kan je richten aan de secretaris van het Cultuurplatform Rhenen.

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.