Giften

De Stichting Cultuurplatform Rhenen heeft een culturele ANBI status bij de belastingdienst. Dit houdt in dat u uw gift aan ons voor 125% van het geschonken bedrag mag meetellen bij de bepaling van de giftenaftrek in uw belastingaangifte.

De fiscus maakt onderscheid tussen ‘periodieke giften’ en ‘gewone giften’.

Periodieke gift
Een periodieke gift, verhoogd met 25% indien gegeven aan een Culturele ANBI, is zonder beperking aftrekbaar (dus geen drempel). Een gift is in fiscale zin periodiek als deze gedurende tenminste vijf achtereenvolgende jaren wordt gedaan, op grond van een tussen de gever en de begunstigde instelling gesloten overeenkomst.

Met ingang van 2014 is een notariële akte niet meer nodig, maar kan gebruik gemaakt worden van een standaardovereenkomst die te vinden is op de website van de Belastingdienst. Op verzoek sturen wij u die graag toe.

Gewone gift
Giften aan ANBI’s die niet als periodiek aangemerkt kunnen worden, kunnen in aanmerking komen als ‘gewone giften’. Deze zijn aftrekbaar voor zover zij in totaal een drempel van 1% van uw inkomen te boven gaan. Ook daarbij geldt voor Culturele ANBI’s de verhoging met 25%.

Uw netto last
Door de mogelijkheid uw gift voor 125% fiscaal aftrekbaar te maken, wordt uw netto last aanzienlijk minder dan het geschonken bedrag, afhankelijk van het op uw inkomen toepasselijke schijventarief. Onderstaand een voorbeeld, bij een gift van € 100.

Toepasselijk tarief    Bedrag van de gift    Aftrekbaar bedrag    Belasting aftrek    Uw netto last   
24,1% € 100 € 125 € 30 € 70
42,0% € 100 € 125 € 53 € 47
50,0% € 100 € 125 € 65 € 35

 

Meer informatie
Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door onze penningmeester Pieter Vis, penningmeester@cultuurinrhenen.nl

ANBI

Statutaire Naam
Stichting Cultuurplatform Rhenen

Postadres
Kerkplein 18, 3911 LE Rhenen

Algemeen mailadres 
bestuur@cultuurinrhenen.nl

RSIN of fiscaal nummer
852556536

Doelstelling
Het stimuleren van kunst en cultuur, het bevorderen van samenwerking tussen personen en organisaties (ook onderling) en het bevorderen van de kunst- en cultuureducatie, alles binnen de gemeente Rhenen, één en ander met inachtneming van het bepaalde in de Cultuurnota van de gemeente Rhenen en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit zes personen. Voor namen en functies zie Wie zijn wij.

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Beleidsplan
Een samenvatting van ons beleidsplan kunt u hier downloaden.

Jaarverslag & financiële verantwoording
Het jaarverslag inclusief de financiële verantwoording kunt u hier downloaden.